قوانین فیلابی

قوانین فیلابی

موضوع :خدمات طراحی گرافیکی که طراح طبق سفارشات به عمل آمده برای کارفرما انجام میدهد

 نحوه پرداخت 

30 درصد کل هزینه  پس از تایید طراح .
70درصد کل هزینه همزمان با زمان تعیین شده  تحویل کار توسط کارفرما .

هزینه طراحی فقط به حساب فیلابی واریز میگردد و در غیر این صورت فیلابی هیچگونه تعهدی نسبت به کارفرما ندارد .

مدت قرارداد
1)    مدت این قرار داد  روز  تسویه  پیش پرداخت از سوی کارفرما می‌باشد.
2)    زمان بررسى و اظهارنظر و تاييد نمونه اوليه توسط کارفرما حداكثر به مدت 4 روز کاری می‌باشد.
3)    در صورت طولانی تر شدن زمان بررسی و تایید کارفرما، به منزله عدم تایید طرح های ارائه شده تلقی شده و مبلغ پیش قرارداد به عنوان حق الزحمه طراح در نظر گرفته میشود. 

 تعهدات طرف اول
2)    طراح متعهد می شود سفارشات را طراحی نموده و کار کپی تحویل کارفرما ندهد . الهامات معمول در عالم هنر مشمول این ماده نمی شود .
3)    طراح متعهد میگردد موضوع قرارداد را حداکثر در مدت زمان ذکر شده به کارفرما تحویل نماید
4)     در صورت عدم تایيد هيچيک از طرح ها، مبلغ پیش پرداخت که معادل 30% از مبلغ کل قرارداد می باشد را به عنوان حق الزحمه  در نظر گرفته و قرارداد فسخ خواهد شد. بدیهی است در صورت عدم تایید هیچیک از طرح ها، هیچ گونه فایل یا عکس از طراحی های انجام شده در اختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت. و کارفرما حق هیچگونه استفاده از ایده ها و طرحهای ارائه شده توسط طراح را ندارد.
5)    چنانچه پس از تایید اتود و در میانه طراحی کارفرما منصرف شد هیچگونه وجهی به ایشان مسترد نخواهد شد .
6)    چنانچه طراح منتخب کارفرما بر اثر بروز حادثه ایی که فورس ماژور تلقی می شود امکان ادامه کار را نداشته باشد ، در صورت پرداخت کل مبلغ از کارفرما ، فیلابی 100درصد مبلغ را  برمی گرداند و کارفرما به طراح دیگر سفارش دهد و فقط در این صورت میتواند از اتود دریافت شده استفاده نماید و قرارداد کارفرما با طراح اول منفسخ می شود .
7)    چنانچه پس از تایید اتود و شروع طراحی ، کارفرما تغییر نظر داده و تقاضای تغییرات داشته باشد نیازمند مذاکره مجدد و پرداخت هزینه توافقی می شود.
8)    كلیه اطلاعاتى كه توسط کارفرما در اختيار طراح گرافيك قرار میگیرد از سوی طراح و فیلابی محرمانه تلقی میگردد و هردو متعهد به حفظ و نگهدارى اطلاعات بوده و حق انتقال به غير را ندارند. 

 تعهدات طرف دوم
1)    چنانچه چند نمونه اولیه طراحى جهت بررسى به کارفرما ارائه گردد، کارفرما پس از انتخاب نمونه اوليه مناسب، هیچگونه حق مالكيتى نسبت به ساير نمونه ها نخواهد داشت. 
2)    پیش از تسویه کامل مبلغ قرارداد هیچگونه فایلی از طراحی های انجام شده دراختیار کارفرما قرار نخواهد گرفت.

مالکیت
تا قبل از تسویه کامل تمامی حقوق مادی و معنوی ناشی از اثر متعلق به طراح می باشد لذا پس از آن طبق قوانین جاری کشور تمامی حقوق مذکور در تملک کارفرما قرارخواهد گرفت .

حل اختلاف 
در صورت بروز اختلاف بین طراح و کارفرما فیلابی براساس طرح و درخواست کارفرما و نظرات هر دو پیشنهاد خود را برای طرح نهایی ارائه میدهد .