لیست طراحان

آیدا

 • لوگو و نشانه
 • طراحی بسته بندی محصول
 • بنر
 • سربرگ و ست اداری
از ۱۱ دی ۱۳۹۷ 7F818
از ۶ بهمن ۱۳۹۷ 15F376

احسان عابدنیان

 • لوگو و نشانه
 • بنر
 • سربرگ و ست اداری
 • طراحی کاراکتر
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 18F575

پردیس سعادتی

 • لوگو و نشانه
 • طراحی بسته بندی محصول
 • بنر
 • سربرگ و ست اداری
 • طراحی کاتالوگ
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 20F956

حسین کریم زاده

 • لوگو و نشانه
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 21F580

امیرحسین مهرابی

 • لوگو و نشانه
 • طراحی بسته بندی محصول
 • بنر
 • سربرگ و ست اداری
 • طراحی کاتالوگ
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 22F536

علی فرد

 • لوگو و نشانه
 • بنر
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 23F377

وحید کشاورز

 • بنر
 • سربرگ و ست اداری
 • طراحی کاتالوگ
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 27F165

دانیال حبیب الهی

 • لوگو و نشانه
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 28F304

آزاده خیری

 • طراحی بسته بندی محصول
 • بنر
 • سربرگ و ست اداری
 • طراحی کاتالوگ
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 30F527
از ۷ اسفند ۱۳۹۷ 36F693

سمیرا پرویزی

 • بنر
 • سربرگ و ست اداری
 • طراحی کاتالوگ
از ۷ اسفند ۱۳۹۷ 37F310
از ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 43F674
از ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 47F560
از ۲۸ آذر ۱۳۹۸ 50F315
از ۲۸ آذر ۱۳۹۸ 51F108
از ۲۸ آذر ۱۳۹۸ 52F706
از ۲۸ آذر ۱۳۹۸ 53F962
از ۲۹ آذر ۱۳۹۸ 54F993
از ۲۹ آذر ۱۳۹۸ 55F484
از ۲۹ آذر ۱۳۹۸ 56F288
از ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 57F982
از ۳۰ آذر ۱۳۹۸ 58F714
از ۵ دی ۱۳۹۸ 59F339
از ۸ دی ۱۳۹۸ 60F367

نوید پاکنهاد

 • لوگو و نشانه
از ۵ بهمن ۱۳۹۸ 61F248
از ۱۷ فروردین ۱۳۹۹ 62F925
از ۲۳ فروردین ۱۳۹۹ 63F358

محمود مجرد تاکستانی

 • لوگو و نشانه
 • طراحی بسته بندی محصول
 • سربرگ و ست اداری
 • طراحی کاتالوگ
از ۲۷ تیر ۱۳۹۹ 64F100
از ۱ مرداد ۱۳۹۹ 65F166
از ۳۱ مرداد ۱۳۹۹ 66F406
از ۱۶ مهر ۱۳۹۹ 67F759

ارش خالدی

 • لوگو و نشانه
 • بنر
 • سربرگ و ست اداری
از ۲ آذر ۱۳۹۹ 68F462
از ۹ بهمن ۱۳۹۹ 69F953
از ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ 70F960