جدول قیمتها

لوگو - پلن A

80,000,000 ریال

لوگو - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

لوگو - پلن B

15,000,000 ریال

لوگو - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

لوگو - پلن C

3,000,000 ریال

لوگو - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

کارت ویزیت - پلن A

10,000,000 ریال

کارت ویزیت - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

کارت ویزیت - پلن B

2,000,000 ریال

کارت ویزیت - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

کارت ویزیت - پلن C

500,000 ریال

کارت ویزیت - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

سربرگ - پلن A

5,000,000 ریال

سربرگ - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

سربرگ - پلن B

1,000,000 ریال

سربرگ - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

سربرگ - پلن C

100,000 ریال

سربرگ - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

تراکت - پلن A

2,000,000 ریال

تراکت - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

تراکت - پلن B

500,000 ریال

تراکت - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

تراکت - پلن C

100,000 ریال

تراکت - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

طراحی سایت ( بدون برنامه نویسی ) - پلن A

50,000,000 ریال

طراحی سایت ( بدون برنامه نویسی ) - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

طراحی سایت (بدون برنامه نویسی ) - پلن B

10,000,000 ریال

طراحی سایت (بدون برنامه نویسی ) - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

طراحی سایت (بدون برنامه نویسی ) - پلن C

1,500,000 ریال

طراحی سایت (بدون برنامه نویسی ) - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

طراحی اپلیکیشن (بدون برنامه نویسی ) - پلن A

50,000,000 ریال

طراحی اپلیکیشن (بدون برنامه نویسی ) - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

طراحی اپلیکیشن (بدون برنامه نویسی ) - پلن B

10,000,000 ریال

طراحی اپلیکیشن (بدون برنامه نویسی ) - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

طراحی اپلیکیشن (بدون برنامه نویسی ) - پلن C

1,500,000 ریال

طراحی اپلیکیشن (بدون برنامه نویسی ) - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

آگهی برای فضای مجازی - پلن A

10,000,000 ریال

آگهی برای فضای مجازی - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

آگهی برای فضای مجازی - پلن B

3,000,000 ریال

آگهی برای فضای مجازی - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

آگهی برای فضای مجازی - پلن C

200,000 ریال

آگهی برای فضای مجازی - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

طراحی ۱۰ عدد استیکر - پلن A

8,000,000 ریال

طراحی ۱۰ عدد استیکر - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

طراحی ۱۰ عدد استیکر - پلن B

2,000,000 ریال

طراحی ۱۰ عدد استیکر - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

طراحی ۱۰ عدد استیکر - پلن C

300,000 ریال

طراحی ۱۰ عدد استیکر - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

سی دی ( پشت و روی جلد ، سی دی ، پاکت ، صفحات داخلی ) - پلن A

18,000,000 ریال

سی دی ( پشت و روی جلد ، سی دی ، پاکت ، صفحات داخلی ) - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

سی دی ( پشت و روی جلد ، سی دی ، پاکت ، صفحات داخلی ) - پلن B

6,000,000 ریال

سی دی ( پشت و روی جلد ، سی دی ، پاکت ، صفحات داخلی ) - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

سی دی ( پشت و روی جلد ، سی دی ، پاکت ، صفحات داخلی ) - پلن C

800,000 ریال

سی دی ( پشت و روی جلد ، سی دی ، پاکت ، صفحات داخلی ) - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

کاراکتر - پلن A

100,000,000 ریال

کاراکتر - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

کاراکتر - پلن B

10,000,000 ریال

کاراکتر - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

کاراکتر - پلن C

1,000,000 ریال

کاراکتر - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

حالت های مختلف کاراکتر (هر کدام )- پلن A

10,000,000 ریال

حالت های مختلف کاراکتر (هر کدام )- پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

حالت های مختلف کاراکتر (هر کدام )- پلن B

3,000,000 ریال

حالت های مختلف کاراکتر (هر کدام )- پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

حالت های مختلف کاراکتر (هر کدام )- پلن C

300,000 ریال

حالت های مختلف کاراکتر (هر کدام )- پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

پاکت (باتیغ خاص) - پلن A

5,000,000 ریال

پاکت (باتیغ خاص) - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

پاکت- پلن B

2,000,000 ریال

پاکت- پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

پاکت- پلن C

400,000 ریال

پاکت- پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

کارت دعوت یا تبریک -پلن A

12,000,000 ریال

کارت دعوت یا تبریک -پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

کارت دعوت یا تبریک -پلن B

4,000,000 ریال

کارت دعوت یا تبریک -پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

کارت دعوت یا تبریک -پلن C

400,000 ریال

کارت دعوت یا تبریک -پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

جلد کاتالوگ - پلن A

20,000,000 ریال

جلد کاتالوگ - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

جلد کاتالوگ - پلن B

5,000,000 ریال

جلد کاتالوگ - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

جلد کاتالوگ - پلن C

500,000 ریال

جلد کاتالوگ - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

هر صفحه کاتالوگ - پلن A

1,500,000 ریال

هر صفحه کاتالوگ - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

هر صفحه کاتالوگ - پلن B

700,000 ریال

هر صفحه کاتالوگ - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

هر صفحه کاتالوگ - پلن C

100,000 ریال

هر صفحه کاتالوگ - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

تقویم دیواری تک برگ - پلن A

30,000,000 ریال

تقویم دیواری تک برگ - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

تقویم دیواری تک برگ - پلن B

7,000,000 ریال

تقویم دیواری تک برگ - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

تقویم دیواری تک برگ - پلن C

500,000 ریال

تقویم دیواری تک برگ - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

تقویم رومیزی (۵ صفحه) - پلن A

40,000,000 ریال

تقویم رومیزی (۵ صفحه) - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

تقویم رومیزی (۵ صفحه) - پلن B

10,000,000 ریال

تقویم رومیزی (۵ صفحه) - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

تقویم رومیزی (۵ صفحه) - پلن C

1,000,000 ریال

تقویم رومیزی (۵ صفحه) - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

تقویم رومیزی (۱۳ صفحه) - پلن A

60,000,000 ریال

تقویم رومیزی (۱۳ صفحه) - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

تقویم رومیزی (۱۳ صفحه) - پلن B

20,000,000 ریال

تقویم رومیزی (۱۳ صفحه) - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

تقویم رومیزی (۱۳ صفحه) - پلن C

1,500,000 ریال

تقویم رومیزی (۱۳ صفحه) - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

ماکت کلی سررسید ( جلد،۸ صفحه اول ، دو صفحه روبرو ) - پلن B

20,000,000 ریال

ماکت کلی سررسید ( جلد،۸ صفحه اول ، دو صفحه روبرو ) - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

ماکت کلی سررسید ( جلد،۸ صفحه اول ، دو صفحه روبرو ) - پلن A

60,000,000 ریال

ماکت کلی سررسید ( جلد،۸ صفحه اول ، دو صفحه روبرو ) - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

ماکت کلی سررسید ( جلد،۸ صفحه اول ، دو صفحه روبرو ) - پلن C

2,000,000 ریال

ماکت کلی سررسید ( جلد،۸ صفحه اول ، دو صفحه روبرو ) - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

اجرای هر صفحه سررسید

50,000 ریال

اجرای هر صفحه سررسید

دفتر یادداشت ( جلد ، دو صفحه روبرو یادداشت)-پلن A

8,000,000 ریال

دفتر یادداشت ( جلد ، دو صفحه روبرو یادداشت)-پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

دفتر یادداشت ( جلد ، دو صفحه روبرو یادداشت)-پلن B

3,000,000 ریال

دفتر یادداشت ( جلد ، دو صفحه روبرو یادداشت)-پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

دفتر یادداشت ( جلد ، دو صفحه روبرو یادداشت)-پلن C

400,000 ریال

دفتر یادداشت ( جلد ، دو صفحه روبرو یادداشت)-پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

پوستر- پلن A

70,000,000 ریال

پوستر- پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

پوستر- پلن B

20,000,000 ریال

پوستر- پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

پوستر- پلن C

2,000,000 ریال

پوستر- پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

جلد بروشور - پلن A

25,000,000 ریال

جلد بروشور - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

جلد بروشور - پلن B

5,000,000 ریال

جلد بروشور - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

جلد بروشور - پلن C

500,000 ریال

جلد بروشور - پلن C

 • 2 اتود
 • 5 ویرایش

هر صفحه بروشور- پلن A

2,500,000 ریال

هر صفحه بروشور- پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

هر صفحه بروشور- پلن B

700,000 ریال

هر صفحه بروشور- پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

هر صفحه بروشور- پلن C

100,000 ریال

هر صفحه بروشور- پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

ساک خرید -پلن A

50,000,000 ریال

ساک خرید -پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

ساک خرید -پلن B

9,000,000 ریال

ساک خرید -پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

ساک خرید -پلن C

700,000 ریال

ساک خرید -پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

کاغذکادو -پلن A

10,000,000 ریال

کاغذکادو -پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

کاغذکادو -پلن B

2,000,000 ریال

کاغذکادو -پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

کاغذکادو -پلن C

200,000 ریال

کاغذکادو -پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

بسته بندی-پلن A

50,000,000 ریال

بسته بندی-پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

بسته بندی-پلن B

15,000,000 ریال

بسته بندی-پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

بسته بندی-پلن C

2,000,000 ریال

بسته بندی-پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

یونیفرم بسته بندی (۳ تا ۵ طرح)-پلن A

90,000,000 ریال

یونیفرم بسته بندی (۳ تا ۵ طرح)-پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

یونیفرم بسته بندی (۳ تا ۵ طرح)-پلن B

30,000,000 ریال

یونیفرم بسته بندی (۳ تا ۵ طرح)-پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

یونیفرم بسته بندی (۳ تا ۵ طرح)-پلن C

4,000,000 ریال

یونیفرم بسته بندی (۳ تا ۵ طرح)-پلن C

 • 2 اتود
 • 5 ویرایش

منو رستوران (تا ۶ صفحه) - پلن A

30,000,000 ریال

منو رستوران (تا ۶ صفحه) - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

منو رستوران (تا ۶ صفحه) - پلن B

7,000,000 ریال

منو رستوران (تا ۶ صفحه) - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

منو رستوران (تا ۶ صفحه) - پلن C

700,000 ریال

منو رستوران (تا ۶ صفحه) - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

بیلبورد یا عرشه پل - پلن A

50,000,000 ریال

بیلبورد یا عرشه پل - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

بیلبورد یا عرشه پل - پلن B

20,000,000 ریال

بیلبورد یا عرشه پل - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

بدنه اتوبوس - پلن A

60,000,000 ریال

بدنه اتوبوس - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

بدنه اتوبوس - پلن B

30,000,000 ریال

بدنه اتوبوس - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

بدنه حمل و نقل - پلن A

18,000,000 ریال

بدنه حمل و نقل - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

بدنه حمل و نقل - پلن B

6,000,000 ریال

بدنه حمل و نقل - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

تابلو سردر - پلن A

50,000,000 ریال

تابلو سردر - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

تابلو سردر - پلن B

10,000,000 ریال

تابلو سردر - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

تابلو سردر - پلن C

1,000,000 ریال

تابلو سردر - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

استند یا بنر - پلن A

18,000,000 ریال

استند یا بنر - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

استند یا بنر - پلن B

6,000,000 ریال

استند یا بنر - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

استند یا بنر - پلن C

500,000 ریال

استند یا بنر - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

جلد کتاب - پلن A

15,000,000 ریال

جلد کتاب - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

جلد کتاب - پلن B

4,000,000 ریال

جلد کتاب - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

جلد کتاب - پلن C

1,000,000 ریال

جلد کتاب - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

صفحه آرایی هر صفحه کتاب - پلن A

1,000,000 ریال

صفحه آرایی هر صفحه کتاب - پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

صفحه آرایی هر صفحه کتاب - پلن B

300,000 ریال

صفحه آرایی هر صفحه کتاب - پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

صفحه آرایی هر صفحه کتاب - پلن C

100,000 ریال

صفحه آرایی هر صفحه کتاب - پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

موشن گرافیک ( ۱ دقیقه)- پلنA

60,000,000 ریال

موشن گرافیک ( ۱ دقیقه)- پلنA

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود

موشن گرافیک ( ۱ دقیقه)- پلنB

20,000,000 ریال

موشن گرافیک ( ۱ دقیقه)- پلنB

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

موشن گرافیک ( ۱ دقیقه)- پلنC

5,000,000 ریال

موشن گرافیک ( ۱ دقیقه)- پلنC

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

برند بوک -پلن A

200,000,000 ریال

برند بوک -پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود
 • لوگو ، کارت ویزیت ، سربرگ ، پاکت ، بج گردنی ، بج سینه ، تقویم رومیزی ،سی دی ، کارت تبریک ، مهر سازمانی ، ساک خرید ، بسته بندی ،سررسید، خودکار ،ماگ، تابلو سردر ، بنر ، بیلبورد، بدنه حمل و نقل

برند بوک -پلن B

100,000,000 ریال

برند بوک -پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش

برند بوک -پلن C

40,000,000 ریال

برند بوک -پلن C

 • 2 اتود
 • 2 ویرایش

ست اداری -پلن A

10,000,000 ریال

ست اداری -پلن A

 • اتود نامحدود
 • ویرایش نامحدود
 • کارت ویزیت ، سربرگ ،پاکت ، تراکت ، برگه یادداشت ، بج گردنی ، خودکار

ست اداری -پلن B

4,000,000 ریال

ست اداری -پلن B

 • 5 اتود
 • 5 ویرایش