طراحی پوستر

 پوستر از نقاشی ، نوشته ، چاپ ،عکس و تکنیکهای متفاوت برای ارائه آن طراحی میشود

طراحی پوستر

پوسترها برای اطلاع‌رسانی روی دیوارها و مکان های تبلیغاتی چسبانده میشوند. ازپوستر برای آموزش ، تبلیغات یا تکثیر یک اثر فرهنگی هنری با هدف اقتصادی و فرهنگی و فروش از آن استفاده می شود.