راهنمای طراح و کارفرما

 راهنمای طراح و کارفرما

 کارفرما میتواند پروژه را تعریف و سفارش خود را با تمام مشخصات (سایز ، رنگ ، زمان تحویل پروژه و اگر فایلی مورد نظرش هست) را وارد کرده و برای طراح های منتخب خود ارسال کند

طراح میتواند سفارشات ثبت شده در صفحه خود رد یا انتخاب کند 

پس از پیش پرداخت مشخصات طراح برای کارفرما  ارسال و پروژه شروع میشود

طرح نهایی و قابل چاپ توسط طراح از طریق ایمیل به کارفرما ارسال میشود