لیست طراحان

آیدا

 • لوگو و نشانه
 • طراحی بسته بندی محصول
از ۱۱ دی ۱۳۹۷ 7F818
از ۶ بهمن ۱۳۹۷ 15F376

احسان عابدنیان

 • لوگو و نشانه
 • بنر
 • سربرگ و ست اداری
 • طراحی کاراکتر
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 18F575

پردیس سعادتی

 • لوگو و نشانه
 • بنر
 • سربرگ و ست اداری
 • طراحی کاتالوگ
 • طراحی بسته بندی محصول
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 20F956

حسین کریم زاده

 • لوگو و نشانه
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 21F580

امیرحسین مهرابی

 • لوگو و نشانه
 • بنر
 • سربرگ و ست اداری
 • طراحی کاتالوگ
 • طراحی بسته بندی محصول
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 22F536

علی فرد

 • لوگو و نشانه
 • بنر
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 23F377

وحید کشاورز

 • بنر
 • سربرگ و ست اداری
 • طراحی کاتالوگ
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 27F165
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 28F304

آزاده خیری

 • بنر
 • سربرگ و ست اداری
 • طراحی کاتالوگ
 • طراحی بسته بندی محصول
از ۶ اسفند ۱۳۹۷ 30F527
از ۷ اسفند ۱۳۹۷ 36F693

سمیرا پرویزی

 • بنر
 • سربرگ و ست اداری
 • طراحی کاتالوگ
از ۷ اسفند ۱۳۹۷ 37F310
از ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ 43F674
از ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ 47F560